Škôlka Babyfun - múdra škôlka v pohybe
USE TRANSLATOR
celodenná starostlivosť o dieťa

Denný program detí v škôlke Babyfun - škôlke v pohybe

Celodenná starostlivosť o dieťa predškolského veku.

7:00 – 8:45     Príchod detí do škôlky | Realizácia hier a hrových činností

Hry a hrové činnosti sú spontánne alebo učiteľkou navodzované hrové aktivity, ktoré sa realizujú v herni v interakcii medzi deťmi alebo individuálne v hrových centrách. 

8:45 – 9:00     Pohybové a relaxačné cvičenia pre deti

Obsahujú zdravotné cviky, relaxačné a dychové cvičenia. Realizujú sa každý deň, s dodržaním psychohygienických zásad, pred jedlom, vo vyvetranej herni, alebo vonku.

9:00 – 9:20     Hygiena | Desiata | Hygiena

Upevňovanie hygienických a stravovacích návykov spojených so stolovaním.

9:20 – 9:40     Komunikačné okienko 

Deti komunikujú navzájom medzi sebou a s pedagógom o svojich momentálnych pocitoch, náladách, zážitkoch a aj očakávaniach, prezentujú svoje práce (kresby, improvizačné výtvory...), poznatky (básničky, pesničky...) z predchádzajúceho dňa.

9:40 – 10:15     Vzdelávacie aktivity

Sú vopred plánované (viď sekciu vzdelávací pán) a zahŕňajú vyvážené realizovanie predškolskej výchovy a predškolského vzdelávania. Je to cieľavedomá, zmysluplná, konkrétna výchovno-vzdelávacia činnosť smerujúca k rozvoju poznania, matematických pojmov, jazykových, literárnych, pracovných, hudobných, pohybových, telesných, výtvarných zručností ako aj rozvoja jemnej a hrubej motoriky. Táto činnosť tiež pomáha deťom pochopiť, ako používať veci a javy okolo seba, adekvátne komunikovať, chápať a akceptovať pravidlá sociálneho spolunažívania, chápať iných ľudí, ale aj adekvátne prezentovať vlastnú identitu a vytvoriť si vlastný názor na okolitý svet s rešpektom na vývinové osobitosti dieťaťa a zákonitosti psychohygieny.

10:25 – 11:25     Pobyt vonku

Obsahuje pohybové aktivity detí, vychádzky a hry, exkurzie. Realizuje sa každý deň s výnimkou dní, kedy sú nepriaznivé klimatické podmienky, silný nárazový vietor, silný mráz a dážď (nie mrholenie).

11:30 – 12:15     Hygiena | Obed | Hygiena

Upevňovanie hygienických a stravovacích návykov spojených so stolovaním.

12:15 – 14:15     Odpočinok

Realizuje sa v závislosti od potrieb detí s minimálnym trvaním 30 minút (relaxácia), vždy mu predchádza buď rozprávka čítaná, alebo reprodukovaná audio nosičom.

14:15 – 14:30     Hygiena | Olovrant | Hygiena

Upevňovanie hygienických a stravovacích návykov spojených so stolovaním.

14:30 – 17:00     Hry a záujmové činnosti

Hry sú spontánne alebo učiteľkou navodzované. Záujmové činnosti (viď sekcia krúžky) sa realizujú v skupinkách.

15:30 – 18:00     Odchod detí zo škôlky