USE TRANSLATOR
Video pozvánka do škôlky MaxiMaxDôležité informácie

 • Nástup dieťaťa do škôlky MaxiMax môže byť aj v priebehu mesiaca, v tomto prípade sa účtuje alikvotná časť.
 • Na prihlásenie dieťaťa do škôlky MaxiMax potrebujete vyplniť tlačivo Záväzná prihláška dieťaťa (viď sekcia Dokumenty) a zaslať ho na náš e-mail.
 • V deň nástupu dieťaťa do kolektívu ostatných detí v škôlke MaxiMax je potrebné mať vyplnené, potvrdené a podpísané nasledujúce tlačivá: Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, Súhlasné prehlásenie a Dotazník.
 • Je potrebné priniesť odfotený preukaz poistenca dieťaťa.
 • Všetky podmienky škôlky MaxiMax o poskytovaní našej starostlivosti o vaše dieťa sú zahrnuté v dokumente Dohoda o poskytovaní starostlivosti, ktorú obdržíte pri osobnej návšteve škôlky MaxiMax.
 •  

Nástup dieťaťa a pobyt v škôlke

 • K nástupu dieťaťa potrebujete papučky, pyžamko, náhradné oblečenie, pršiplášť, obuv do dažďa a hrebeň.
 • Dieťa si môže z domu priniesť obľúbenú hračku (za jej stratu a poškodenie škôlka MaxiMax nenesie zodpovednosť).

  Do škôlky MaxiMax sa nesmú nosiť nebezpečné hračky a hračky, ktoré negatívne vplývajú na deti a ich vývin (hračky znázorňujúce zbrane, elektronické a ostré predmety a pod.).

  Dieťa, ktoré je choré alebo javí známky ochorenia, si rodič ponechá doma, aby sme predišli prenosu ochorenia na ostatné deti a personál.

  Ak dieťa javí známky ochorenia pri príchode do škôlky MaxiMax, učiteľka dieťa nepreberie.

  V prípade, že sa u dieťaťa prejavia známky ochorenia počas pobytu v škôlke MaxiMax, bude dieťa do príchodu rodiča/zákonného zástupcu izolované od ostatných detí v miestnosti na to určenej.

  Dieťa, ktoré si rodič ponechá doma z akéhokoľvek dôvodu, je potrebné odhlásiť zo stravy najneskôr do 7:30 hod. v aktuálny deň telefonicky na čísle 0903 84 84 86. Neodhlásená strava sa bude automaticky účtovať.

  V prípade akejkoľvek zmeny v evidencii dieťaťa (zmena tel. čísla, zmena zdrav. poisťovne, zmena adresy, zmena zdrav. stavu dieťaťa a pod.) je potrebné to čo najskôr oznámiť triednej učiteľke alebo riaditeľke škôlky MaxiMax.

  Pohyb rodičov v priestoroch škôlky MaxiMax je z hygienických dôvodov povolený len v návlekoch a po dohode s triednou učiteľkou, alebo riaditeľkou škôlky MaxiMax.

  Individuálnu konzultáciu ohľadom dieťaťa s učiteľkou, psychologičkou, logopedičkou alebo riaditeľkou škôlky MaxiMax je možné si dohodnúť osobne v škôlke MaxiMax, e-mailom, alebo telefonicky.

  Poplatok za starostlivosť o dieťa sa platí vždy do 5. dňa v nadchádzajúcom mesiaci.

  Informatívne stretnutie a obhliadku priestorov škôlky MaxiMax je možné si dohodnúť osobne, e-mailom, alebo telefonicky.
 

Prevádzkové pravidlá

 • Príchod dieťaťa do škôlky MaxiMax najneskôr do 08:45 hod.

  Odchod dieťaťa zo škôlky MaxiMax od 12:00 hod. do 12:30 hod. a/alebo od 16:30 hod. do 18:00 hod.

  Dieťa môže vyzdvihnúť iba jeho rodič/zákonný zástupca alebo osoba, ktorá je uvedená v dokumentácii dieťaťa.

  Dieťa je možné si vyzdvihnúť aj v iný čas po dohovore s učiteľkou.

Rodičovský príspevok

 • je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe (rodičovi) na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa.
 •  
 • Rodičovský príspevok získava rodič, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť v období riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov (v prípade dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom až do 6. roku života dieťaťa) a má trvalý alebo prechodný pobyt na území SR.
 •  
 • Nárok na rodičovský príspevok je splnený, keď oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa osobne alebo inou fyzickou alebo právnickou osobou a preukáže zaplatenie výdavkov za starostlivosť o dieťa poskytovateľovi starostlivosti.
 •  
 • Vďaka tomu, že nie sme klasická štátna škôlka, ale súkromné detské centrum s režimom ako škôlka, nám môžete zveriť svoje deti bez obáv, že prídete o rodičovský príspevok.
V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte: