USE TRANSLATOR
Video pozvánka do škôlky MaxiMax

Odborné a systematické vzdelávanie detí

V škôlke MaxiMax je vyučovacím jazykom slovenčina. Výchova a vzdelávanie sa realizuje podľa štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 - predprimárne vzdelávanie.

  • Hlavné témy programu:

  • podporovať celoosobnostný rozvoj dieťaťa,
  • aktivovať a motivovať rozvoj psychomotoriky, vedomia a poznania, emocionality a sociability,
  • rozvíjať tvorivosť a predstavy v každodenných aktivitách,
  • pomôcť dieťaťu formovať vlastnú jedinečnosť a životné kompetencie.
  • Program je integrovaný do štyroch tematických okruhov:

  • JA SOM - rozvíjanie osobnostných kompetencií dieťaťa, vzťah k rodine, k okoliu, sebapoznanie, sebaprezentácia, sociálne vnímanie, emocionálne vnímanie, motorické a kognitívne vnímanie života.
  • ĽUDIA - rozvíjanie sociálnych skúseností a vzťahu k spoločenstvu ľudí, kontakty s ďalšími skupinami ľudí na oboznamovanie sa s pracovnými a inými aktivitami, na rozvíjanie predstáv o miestach, kde ľudia žijú a tvoria, o prostrediach, v ktorých sa nachádzajú, o multikultúre, etnikách, rasách.
  • PRÍRODA - rozvíjanie poznania elementárnych zákonitostí života na Zemi, prírodných javov, živých i neživých predmetov, na formovanie začiatkov ekologickej kultúry, na formovanie názoru na prírodu a vzťahu nej, na vytváranie základov svetonázoru a získavanie základných vedomostí o Zemi a vesmíre.
  • KULTÚRA - rozvíjanie kontaktov dieťaťa so svetom duševných činností ľudí, rozvoj vnímania a uplatňovania hudobnej, literárnej a výtvarnej kultúry
V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte: